Role uczestników procesu budowlanego

Budowa domu mieszkalnego, obiektu użyteczności publicznej lub jakiegokolwiek innej inwestycji budowlanej wiąże się z koniecznością skorzystania ze wsparcia wielu specjalistów i ich współpracy na różnych płaszczyznach. Poczynając od stworzenia projektu budowlanego, aż po jego finalizację i oddanie obiektu do użytkowania – każdy etap inwestycji budowlanej musi być zgodny prawem budowlanym, aktualnie obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zadania projektanta budowlanego

Główną rolą i zadaniem projektanta budowlanego jest opracowanie projektu, zgodnie z którym zostanie zrealizowana cała inwestycja. Projektant musi zadbać o to, aby w procesie tworzenia wzięły udział wszystkie niezbędne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane – tymi osobami mogą być przykładowo projektant instalacji sanitarnej, konstruktor, czy też projektant z branży elektrycznej. Projektant budowlany powinien także koordynować ogół projektów dotyczących danej inwestycji w taki sposób, aby uwzględniały zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz nie kolidowały ze sobą.

Rozpoczęcie budowy nie kończy etapu współpracy z projektantem budowlanym, w trakcie trwania budowy można konsultować z nim różnego rodzaju kwestie, a sam projektant pełniąc nadzór autorski nad projektem ma prawo wejścia na teren budowy, sprawdzenia zgodności wykonania z projektem oraz wnioskowania wpisem w dziennik budowy o wstrzymanie prac w przypadku stwierdzenia naruszeń i zagrożeń.

Za co odpowiada kierownik budowy?

Osobą, która bierze udział w procesie budowlanym jest kierownik budowy – jego udział jest niezbędny w sytuacji, w której wymagane jest posiadanie pozwolenia na budowę. Kierownik budowy ma obowiązek przejęcia od inwestora terenu budowy i zabezpieczenia go, a także sporządzenia (lub zlecenia sporządzenia) planu BIOZ, czyli planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Do najistotniejszych obowiązków każdego kierownika budowy należą m.in. prowadzenie dziennika budowy, zapewnienie zaplecza i organizacji budowy, informowanie inwestora o ewentualnym wstrzymaniu prac wynikającym z niezgodności z projektem, czy też przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu. Kierownik budowy ma również prawo zgłoszenia inwestorowi konieczności naniesienia zmian projektowych, jeżeli są one uzasadnione zapewnieniem bezpieczeństwa.

Prawa i obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego

Uczestnikiem procesu budowlanego sprawującym kontrolę i nadzór nad wszystkimi prowadzonymi działaniami jest inspektor nadzoru inwestorskiego. Główną funkcją inspektora jest reprezentowanie inwestora i jego interesów oraz sprawowanie pieczy nad jakością wykonywanych robót budowlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek kontrolowania zgodności robót z projektem budowlanym, sprawdzanie jakości materiałów budowlanych (czy nie są używane elementy wadliwe lub niedopuszczone do użytku w danym miejscu), uczestniczenie w odbiorach robót budowlanych i potwierdzanie faktycznie wykonywanych prac. W przypadku bardzo dużych inwestycji warto zatrudnić więcej niż jednego inspektora nadzoru inwestorskiego, aby mieć pewność, że wszystko przebiega zgodnie z założeniami i prawem budowlanym.

Każdy inspektor nadzoru inwestorskiego ma uprawnienia do wydania poleceń kierownikowi budowy i żądania wykonania poprawek lub zaprzestania robót w przypadku ich wadliwego wykonania. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest osobą zastępującą inwestora na placu budowy i w fachowy sposób kontrolującą wszelkie postępy prac – dzięki jego obecności w procesie budowlanym można mieć pewność, że obiekt zostanie wybudowany zgodnie z projektem i z obowiązującymi przepisami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *