12 lipca 2019

Projektowanie

Projekt architektoniczno-budowlany – składa się z części architektonicznej, czyli rysunków elewacji, rzutów fundamentów i wszystkich kondygnacji oraz przekrojów detali, a także części opisowej, w której znajdziemy opis technologii i zastosowanych rozwiązań, informacje na temat konstrukcji budynku oraz zestawienie materiałów. Taki projekt staje się projektem budowlanym dopiero po przystosowaniu go do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dołączeniu wymaganych przez urząd załączników, np. ekspertyzy geotechnicznej czy opinii konserwatora zabytków, a także oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu  dostaw energii, wody, gazu i warunkach przyłączenia do sieci. Tak przygotowany projekt budowlany dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę. 

Projekt architektoniczno-budowlany – określenie obiektu budowlanego, które jest integralną częścią projektu budowlanego. Ogłoszenie wymaganego zakresu projektu inwestycji (przedsięwzięcia) ustalonego w formie projektu budowlanego prawo budowlane nakazuje odpowiedniemu ministrowi w postaci rozporządzenia. Minister jest zobowiązany uwzględnić zawartość tego projektu określoną w ustawie mając na uwadze zapewnienie czytelności znajdujących się w nim danych.

Sam projekt architektoniczno-budowlany zdefiniowano w ustawie jako: określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego – również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych – Art. 34 ust. 3 par 2 Pr. Bud. Projekt architektoniczno-budowlany podlega sprawdzeniu przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności pod względem zgodności z przepisami z uwzględnieniem przepisów techniczno-budowlanych, ale z pominięciem zakresu objętego sprawdzeniem lub opiniowaniem na podstawie przepisów szczególnych. Sprawdzenie to nie jest wymagane dla obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, do których zaliczono budynki mieszkalne jednorodzinne oraz niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe. Zapewnienie sprawdzenia jest obowiązkiem osoby opracowującej projekt budowlany określanej przez prawo projektantem (twórca projektu budowlanego, który w zależności od potrzeb zapewnia udział innych współtwórców lub robi go sam).

Projekt budowlany – opracowanie, zbiór dokumentów i projektów podlegający prawnemu zatwierdzeniu przedstawiający plany inwestycji budowlanej w formie i zakresie określonym w odpowiednim rozporządzeniu stanowiący część dokumentacji budowy, którego zawartość określa ustawa Prawo budowlane.

Projekt budowlany powinien być sporządzony zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunkami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz warunkami przepisów prawnych w szczególności warunkami ustawy Prawo budowlane i powołanych do niej aktów wykonawczych.

W większości przypadków zakres projektu budowlanego stanowią:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu,
 • projekt architektoniczno-budowlany;

w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;

w zależności od potrzeb:

 • wyniki badań geologiczno-inżynierskich zawarte w dokumentacji badań geologiczno-inżynierskich,
 • geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, które w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego mogą być przedstawione w formie:
 • opinii geotechnicznej,
 • projektu geotechnicznego,
 • dokumentacji geologiczno-inżynierskiej;
 • informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Dodatkowo w celu realizacji konkretnego obiektu budowlanego mogą być potrzebne następujące projekty:

Projekt techniczny wyrobu budowlanego sporządzony przez projektanta obiektu budowlanego lub z nim uzgodniony oraz rysunki i opracowania służące realizacji budowy.

Źródło:

 • Neufert E, (2019), Podręcznik projektowana architektoniczno budowalnego, Arkady, Warszawa.
 • //prawo-budowlane.org/samodzielne-funkcje-techniczne-w-budownictwie
 • //pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Projekt_budowlany&oldid=55880151 (ostatni dostęp lip. 25, 2019).
 • //pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Projekt_architektoniczno-budowlany&oldid=53795025 (ostatni dostęp lip. 25, 2019

W celu zapoznania się z ofertą Projektowania zapraszam do kontaktu.